Σεμινάριο "Activity Based Costing"

"ACTIVITYBASEDCOSTING"

«Διαχείριση Κόστους βάσει Διαδικασιών»

Πρόγραμμα κατάρτισης

Επιδοτούμενο από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ (0,45%) του ΟΑΕΔ

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις 27 & 28 Ιουνίου 2013 στα γραφεία της ITMC Α.Ε., Βορείου Ηπείρου 45, 15125, Μαρούσι, και δύναται να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ.

Η Μέτρηση – Παρακολούθηση του Κόστους σε μια επιχείρηση αποτελεί σήμερα σημαντική δραστηριότητα για την μείωση κόστους και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η Μεθοδολογία Activity Based Costing /  Management (ABC / ABM) αποτελεί μια διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική για την συνεχή βελτίωση της απόδοσης κάθε επιχείρησης.

Η ανάπτυξη ικανότητας των στελεχών των επιχειρήσεων για την Κατανόηση & Μέτρηση του κόστους βάσει διαδικασιών και την Διοίκηση με βάση την Ορθολογική Μέτρηση του Κόστους βοηθάει στην εστίαση ανάπτυξης, διαχείρισης και βελτίωσης των διαδικασιών που προσθέτουν αξία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην επιχείρηση.

Η Κατάρτιση των στελεχών των επιχειρήσεων θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν διαδικασίες και τεχνικές ώστε να μπορέσουν να μειώσουν το κόστος, να εξισορροπήσουν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών, να εφαρμόσουν τιμολογιακή πολιτική που θα τους οδηγήσει σε κερδοφορία και ανάπτυξη.
Στόχος του προγράμματος είναι να εισάγει τους ενδιαφερομένους στις βασικές αρχές και στην μεθοδολογία Διοίκησης Κόστους βάσει Διαδικασιών. Στο πρόγραμμα αυτό οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν:

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  1. Βασικές αρχές Κοστολόγησης, Μεθόδους Συνεχούς Βελτίωσης & Μείωσης Κόστους
  2. Μεθοδολογία Activity Based Costing (Κατανόηση των επιχειρηματικών δεδομένων, Συλλογή – Καταγραφή Δεδομένων κόστους, Ανάπτυξη Μοντέλου Κοστολόγησης, Οδηγοί Επιμερισμού Έμμεσου κόστους, Ανάλυση)
  3. Τα σύγχρονα εργαλεία και τις τεχνικές διαχείρισης κόστους (σημειογραφία διαδικασιών, τεχνικές ανάλυσης, εργαλεία μοντελοποίησης, δείκτες απόδοσης κτλ.)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Γιάννης Χαραλάμπους, Διευθύνων Σύμβουλος, ITMC A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 16 ώρες και με την ολοκλήρωσή του όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Θα χαρούμε πολύ για την παρουσία σας, και παρακαλούμε πολύ για την άμεση και έγκαιρη ενημέρωσή μας, προκειμένου να διοργανώσουμε το πρόγραμμα εκπαίδευσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.